Deklaracje

 

W Polsce zgodnie z „Ustawą o podatku od towarów i usług” z dnia 11 marca 2004 roku zarejestrowani podatnicy podatku VAT są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe VAT-7  za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Mali podatnicy (podatnicy u których wartość sprzedaży – wraz z kwotą podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 000 euro), którzy wybrali metodę kasową mogą składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe VAT-7K za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Zgodnie z  nowelizacji „Ustawy o podatków od towarów i usług” na 2009r. możliwość składania deklaracji kwartalnych będzie dotyczył nie tylko małych podatników, dlatego należy wprowadzić deklaracje kwartalne od pierwszych wersji deklaracji, przy czym duzi podatnicy zobowiązani są składać deklarację VAT-7D.

 

Deklaracje