Predekretacja

 

Przed zaksięgowaniem dokumentu użytkownik może również podglądnąć zapisy, które powstaną  poprzez zaksięgowanie dokumentu konkretnym schematem. Takie działanie nazywa się Predekretacja. Jest to proces podglądu dekretów, które powstaną w wyniku księgowania danego dokumentu schematem księgowym. Predekretacja nie wprowadza żadnych zmian na dokumencie. Na tym etapie można zmienić zaproponowaną dekretację i zapisać ją lub nie.

 

Tak jak w przypadku księgowania predekretacja przebiega tak samo dla każdego typu dokumentów w związku z tym tylko raz pokażemy cały mechanizm na podstawie faktury zakupu (FZ).

 

Predekretacja przy użyciu poprawnego schematu księgowego:

 

1)    Należy zaznaczyć dokument na liście

2)    Wybrać przycisk [Zobacz predekrety] z grupy przycisków Księgowanie

3)    W przypadku, gdy dla danego typu dokumentu zdefiniowanych jest więcej niż jeden schemat księgowy, pojawi się okno wyboru schematu i daty księgowania; w oknie zaznaczone są dwa parametry:

·         Użyj daty schematu – odznaczenie parametru spowoduje możliwość wyboru innej daty księgowania niż na schemacie domyślnym;

·         Użyj domyślnego schematu – odznaczenie parametru spowoduje możliwość wyboru innego schematu księgowania;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTUM image963 Predekretacja

Nowy screen

 

Rys. 48 Podgląd procesu predekretacji

 

4)    Jeżeli użytkownik nie chce dokonać zmian należy zaksięgować dokument za pomocą przycisku [Zaksięguj]

5)    Jeśli schemat jest poprawny wyświetli się odpowiedni komunikat, po zamknięciu którego użytkownik automatycznie przejdzie na formularz  zapisu księgowego.

6)    Po wyświetleniu zapisu użytkownik ma do wyboru

ALTUM image001 Predekretacja        Zapis predekretacji poprzez wybór przycisku [Zapisz do bufora]  , jeżeli dokonano zmian w predekretacji.

ALTUM image001 Predekretacja         

 Późniejsze księgowanie dokona się według tych zmian

ALTUM image001 Predekretacja        Zaksięgowanie predekretacji poprzez wybór przycisku [Zapisz i Zaksięguj]  Pojawi się komunikat księgowania dokumentu. Na liście zapisów księgowych pojawi się nowy zapis.

ALTUM image001 Predekretacja        Anulowanie predekretacji poprzez wybór przycisku [Zamknij ]  . Spowoduje to powrót na listę faktur,

ALTUM image001 Predekretacja        Dodanie nowego elementu w tabeli poprzez wybór przycisku [Dodaj przez formularz]. Pojawi się formularz dekretu, w którym należy wypełnić pola obligatoryjne a następnie zapisać . Automatycznie użytkownik powróci na predekretację,

ALTUM image001 Predekretacja        Edycję elementu poprzez wybór przycisku [Edytuj ]  . Pojawi się formularz dekretu, na którym można wprowadzić zmiany, a następnie  zapisać . Automatycznie użytkownik powróci na predekretację,

ALTUM image001 Predekretacja        Usunąć element poprzez wybór przycisku [Usuń ] . Dekrety zostaną wykasowane z tabeli,

ALTUM image001 Predekretacja        Zmienić schemat księgowy poprzez wybór przycisku [Zmień schemat księgowy]  Użytkownik przejdzie na listę schematów, gdzie może wybrać inny schemat do księgowania.

ALTUM image001 Predekretacja        Usunąć dane zmodyfikowane lub dodane przez użytkownika poprzez wybór przycisku [Usuń wartości użytkownika]. System wróci do wartości oryginalnych wygenerowanych schematem.

 

ALTUM image964 Predekretacja

Nowy screen

 

Rys. 49 Podgląd predekretacji

 

 

 

Po wywołaniu predekretacji system ją zapamiętuje. Każde następne uruchomienie powoduje wczytanie pierwotnej predekretacji. Jeżeli dokonano zmian na schemacie księgowym, należy użyć opcji [Zmień schemat księgowy].

 

ALTUM image965 Predekretacja

Nowy Screen

Rys. 49 Informacja o wczytaniu poprzedniej predekretacji

 

Predekretacja