Dodawanie elementu bilansu otwarcia w walucie obcej

 

Po wypełnieniu pól obligatoryjnych dokumentu bilansu otwarcia w celu dodania elementu należy wybrać z grupy „Elementy” przycisk [Dodaj  przez formularz] .

Pojawi się formularz elementu dokumentu bilansu otwarcia.

 

ALTUM image954 Dodawanie elementu bilansu otwarcia w walucie obcej

Rys. 42 Formularz elementu dokumentu bilansu otwarcia z kontem w walucie obcej

 

Aby dodać bilans otwarcia dla konta w walucie obcej należy wypełnić pola:

 

Konto – pole służące do wprowadzenia numeru konta w walucie obcej na którym użytkownik chce zapisać bilans otwarcia. Konto można wybrać z listy kont klikając na pole Konto . Otworzy się lista kont, którą można dowolnie edytować z poziomu formularza. Należy wybrać konto w walucie obcej.

 

Kontrahent – pole służące do wprowadzenia nazwy firmy, z którą powiązany jest dokument.

Klikając na pole Kontrahent można wybrać kontrahenta z listy. Otworzy się lista kontrahentów, którą można dowolnie edytować z poziomu formularza),

 

Data księgowania– data wprowadzenia danego dokumentu do systemu. Należy pamiętać, że data księgowania musi zawierać się w przedziale czasowym okresu obrachunkowego. W innym przypadku system nie pozwoli na wprowadzenie danych, 

 

Kwota Wn– wartość można wpisać ręcznie lub wybrać używając strzałek,

 

Kwota Ma– wartość można wpisać ręcznie lub wybrać używając strzałek.

 

 

ALTUM image019 Dodawanie elementu bilansu otwarcia w walucie obcejUwaga  System nie pozwoli na zapis pustego elementu czyli takiego z zerowymi wartościami kwot. Wyświetli komunikat ‘Nie można dodać elementu o zerowej wartości’.

 

Aby wybrać przelicznik, po którym system przeliczy kwotę bilansu otwarcia na walutę systemową należy po pierwsze określić po jakim typie kursu ma zostać przeliczony dokument. Jeśli w systemie będzie zdefiniowany domyślny kurs waluty na dzień wprowadzania dokumentu BO na kontrolce walut kurs ten podpowie się automatycznie.

 

ALTUM image956 Dodawanie elementu bilansu otwarcia w walucie obcej

Rys. 43 Wybór rodzaju kursu na dokumencie BO dla konta w walucie obcej

 

Następnie wybrać datę pobrania kursu.

 

ALTUM image958 Dodawanie elementu bilansu otwarcia w walucie obcej

Rys. 44 Wybór daty pobrania kursu na dokumencie BO w walucie obcej

 

Po wybraniu daty dla kursu automatycznie pojawi się zdefiniowany w systemie przelicznik.

Po wybraniu ręcznego typu kursu należy wprowadzić jego wartość.

 

ALTUM image960 Dodawanie elementu bilansu otwarcia w walucie obcejRys. 45 Wprowadzenie wartości ręcznego typu kursu na dokumencie BO w walucie obcej

 

Zakładka Kwoty

 

Zakładka ta umożliwia użytkownikowi powiązanie kwot z dokumentami. Do danej kwoty można wprowadzić numer oraz datę dokumentu. Po przejściu na zakładkę Kwoty na menu są dostępne przyciski do zarządzania listą kwot. Użytkownik może dodać, edytować bądź usunąć daną kwotę.

 

Zakładka Płatności

 

W przypadku gdy na elemencie bilansu otwarcia zostanie wybrane słownikowe konto kontrahenta typu rozrachunkowego, dla tego elementu automatycznie zostanie utworzona płatność. Powstała płatność będzie podlegać tym samym prawom co płatności wystawione dla dokumentów handlowych lub ręcznie.

 

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zapisać element.

 

Po zapisaniu elementu użytkownik powróci automatycznie na formularz dokumentu bilansu otwarcia. Następnie należy zapisać cały dokument. Użytkownik ma do wyboru dwie opcje zapisu:

 

 Zatwierdź – zapis na czysto. Po takim zapisie dokument staje się wiążący, nie można go ani edytować ani usunąć. Można go jedynie anulować poprzez wygenerowanie storna czerwonego dla tego zapisu. Dokument będzie widoczny na liście dokumentów bilansu otwarcia. Dokument stornujący widoczny będzie w kolorze czerwonym. Storno zapisu można także zapisać na stałe i do bufora,   

 

Zapisz  – zapis na brudno. Po takim zapisie dokument nie jest wiążący, można go dowolnie edytować i usuwać.

 

Po zapisie w systemie dodany zostaje dokument bilansu otwarcia.

Dodawanie elementu bilansu otwarcia w walucie obcej