Dodawanie noty memoriałowej

 

Aby dodać notę należy wybrać przycisk [Dodaj]. Pojawi się formularz służący do wypełnieni danych. Na formularzu, przy dodawaniu noty są trzy zakładki: „Ogólne”, „Płatności”, „Opis analityczny”. Po zapisaniu noty a następnie podniesieniu do edycji pojawiają się dwie dodatkowe zakładki: Uprawnienia oraz Historia 

 

ALTUM image899 Dodawanie noty memoriałowej

[ZMIANA SCREENA]

Rys. 9 Formularz noty memoriałowej

 

Należy wypełnić pole obligatoryjne:

 

Dziennik cząstkowy – z rozwijanej listy należy wybrać dziennik cząstkowy, do którego trafi nota memoriałowa.

 

Centrum – z rozwijanej listy jednostek organizacyjnych należy wybrać centrum, do którego powinna być przypisana nota memoriałowa.

 

Pozostałe pola:

Numer – numer wprowadzany automatycznie. Jest to pole nieedytowalne,

Numer dokumentu – numer wprowadzany przez użytkownika, celem sprawniejszej identyfikacji danej noty,

Data dokumentu – data wprowadzenia dokumentu do systemu,

Data operacji – data powstania operacji,

Data wystawienia   data wystawienia dokumentu.

 

Aby dodać element noty, można to zrobić  przez formularz [Dodaj przez formularz]. Po kliknięciu na przycisk dodawania dekretu przez formularz pojawi się poniższe okno, w którym należy wypełnić odpowiednie pola.

 

ALTUM image901 Dodawanie noty memoriałowej

Rys. 10 Formularz elementu noty memoriałowej

 

Należy wypełnić pola obligatoryjne:

 

Konto Wn – lewa, debetowa  strona konta zawiera zapisy obciążające konto,

Konto Ma – prawa, kredytowa strona konta zawiera zapisy w jego dobro,

Kwota – wartość pieniężna dokumentu.

 

Pozostałe pola to:

 

L.p. – jest wprowadzany przez system automatycznie, użytkownik nie może  go dodawać, edytować czy usuwać. Jest to kolejny numer dokumentu widoczny w tabeli dekretów,

Numer dokumentu – numer indywidualnie wprowadzany przez użytkownika celem lepszej identyfikacji elementu noty memoriałowej,

Kontrahent – pole służące do wprowadzenia nazwy firmy ,z którą powiązany jest dokument księgowy. Jeśli na formularzu zapisu księgowego użytkownik wybierze kontrahenta na dekrecie kontrahent będzie automatycznie ten sam,

Data operacji – faktyczna data przeprowadzenia operacji czyli dzień, w którym operacja, kupna lub sprzedaży, została wykonana,

Data wystawienia – jest to data wystawienia dokumentu handlowego, na podstawie którego użytkownik dokonuje księgowania,

Opis – pole służące do wprowadzenia informacji dotyczących danej noty.

Stawka VAT – pole służące do wyboru uprzednio zapisanej w systemie stawki VAT.

 

Po prawidłowym wypełnieniu pól obligatoryjnych w celu dodania dekretu należy wybrać [Zapisz]  a przy rezygnacji z zapisu należy wybrać [Anuluj].   

 

Po zapisaniu dekretu użytkownik powróci automatycznie na formularz noty memoriałowej.

Po zapisie elementu należy zapisać cały dokument. Służy temu przycisk [Zapisz] z grupy przycisków Akcje. Dokument Noty memoriałowej pojawi się na liście.

 

Dodawanie noty memoriałowej