Obroty i salda

 

Przy ewidencji operacji gospodarczych powinna być spełniona zasada podwójnego zapisu, pozwalająca na zachowanie równowagi bilansowej. Obok funkcji kontrolnej, zestawienie obrotów i sald spełnia funkcję informacyjną. Dostarcza danych potrzebnych do sporządzania sprawozdań finansowych takich jak bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych itp., ponieważ jest źródłem informacji o stanie poszczególnych składników majątku i kapitału.

 

Menu okna dzieli się  na trzy grupy:

ALTUM image001 Obroty i salda        Lista z przyciskami: [Zamknij], który zamyka okno Obrotów i sald oraz [Wylicz], który wylicza obroty i salda na wszystkich kontach znajdujących się na planie kont, chyba że ustawienia filtra ograniczają zakres wyliczania, [Eksportuj do Excela],

ALTUM image001 Obroty i salda        Konto z przyciskami: [Zestawienie obrotów i sald], [Zapisy księgowe], [Edytuj konto]

ALTUM image001 Obroty i salda         Wydruki i wykresy: z przyciskami [Wydruk/Raport] oraz [Wykres/Analiza].

 

Na głównym oknie Obrotów i sald znajduje się lista kont oraz parametry umożliwiające filtrowanie wyświetlanych kont według potrzeb użytkownika.

Lista obrotów i sald kont zawiera następujące elementy:

 

ALTUM image001 Obroty i salda        Numery i nazwy kont,

ALTUM image001 Obroty i salda        Salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych,

ALTUM image001 Obroty i salda        Obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego ,

ALTUM image001 Obroty i salda        Salda na koniec okresu sprawozdawczego,

ALTUM image001 Obroty i salda        Sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych,

ALTUM image001 Obroty i salda        Salda na koniec okresu sprawozdawczego,

ALTUM image001 Obroty i salda        Walutę konta.

 

Wyliczanie obrotów i sald

 

Z poziomu okna Obroty i salda użytkownik programu ma możliwość wyliczania i prezentacji obrotów i sald dla wszystkich kont księgowych, oraz prezentacji sald Bilansu Otwarcia. Okno Obroty i salda wyświetla konta księgowe posortowane wg nazwy konta wraz z kwotami w poszczególnych kolumnach. Zgodnie z poniższym zestawieniem na oknie Obroty i salda wyświetlanych jest jedenaście kolumn.

 

Okno obrotów i sald wyświetli się po wybraniu z menu Księgowość elementu Obroty i salda.

 

ALTUM image940 Obroty i salda

Rys. 35 Okno obrotów i sald z zamkniętą opcja filtrowania.

 

ALTUM image942 Obroty i salda

[ZMIANA SCREENA]

Rys. 36 Lista obrotów i sald z otwartą  opcją  filtrowania.

 

 

Wyliczanie obrotów i sald na podstawie dostępnych parametrów może się odbywać po:

 

1.    Po okresie obrachunkowym:

 

Wybranie okresu obrachunkowego oraz kliknięcie przycisku [Wylicz] będzie skutkowało pojawieniem się w tabeli obrotów i salda z danego okresu obrachunkowego. Można także zaznaczyć dodatkowo po jakim okresie cząstkowym maja być wyliczone dane.

 

  1. Po dacie:

 

Ustawieni daty początkowej i końcowej a następnie  wybranie przycisku [Wylicz] w tabeli pokażą się obroty i salda z konkretnego przedziału czasowego. Datę początkową i końcową można wpisać ręcznie lub z wbudowanego kalendarza.

 

Filtrowanie obrotów i sald

 

Aby salda i obroty były jak najbardziej czytelne dla użytkownika wprowadzono opcje filtrowania. Opcja filtrowania możne być widoczna na oknie elementu Obrotów i sald lub nie.

Aby włączyć/wyłączyć filtrowanie należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na przycisk ze strzałką, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna Obrotów i sald.  W COMARCH ALTUM użytkownik może filtrować obroty i salda po:

 

1)    Po numerach kont – użytkownik może określić po jakich numerach kont ma być filtrowane zestawienie obrotów i sald  

2)    Poprzez zaznaczenie pola ALTUM image944 Obroty i saldamożna filtrować konta  tak aby:

ALTUM image001 Obroty i salda        System uwzględniał konta słownikowe,

ALTUM image001 Obroty i salda        System uwzględniał dokumenty zapisane do bufora,

ALTUM image001 Obroty i salda        System nie uwzględniał kont o zerowych saldach lub obrotach.

 

3)    Po poziomach – użytkownik może określić poziomy, po których chce filtrować konta: wszystkie (czyli lista bez ograniczeń), jeden (konta o numerze poziomu 1), dwa (program pokazuje konta o numerze poziomu 1 i 2) itd. , 5 czyli najniższy (pokazuje konta od numeru 1 do 5). Wybór ‘Wszystkie’ pozwoli na filtrowanie wszystkich kont na wszystkich poziomach.

 

4)    Po typach kont – użytkownik może określić po jakich typach kont chce dokonać filtrowania. Do wyboru są opcje:

ALTUM image001 Obroty i salda        Wszystkie konta,

ALTUM image001 Obroty i salda        Konta wynikowe,

ALTUM image001 Obroty i salda        Konta bilansowe,

ALTUM image001 Obroty i salda        Konta bilansowe i wynikowe,

ALTUM image001 Obroty i salda        Konta pozabilansowe,

ALTUM image001 Obroty i salda        Konta rozrachunkowe.

 

 

5)    Po walutach – użytkownik może określić w jakiej walucie chce zobaczyć konta.

 

Dodatkową funkcjonalnością jest sumowanie wszystkich zaznaczonych wierszy na liście, poprzez kliknięcie na ikonę ALTUM image884 Obroty i salda. Szerszy opis działania paska sumującego znajduje się w dokumencie „Pierwsze kroki z Comarch ALTUM”.

 

 

 

Pozostałe przyciski w menu obrotów i sald

 

[Zapisy księgowe] – wybranie przycisku umożliwia podgląd wszystkich zapisów dla zaznaczonego konta w danym okresie obrachunkowym.

[Zestawienie obrotów i sald] – wybranie przycisku umożliwia podgląd zestawienia obrotów i sald dla zaznaczonego konta w danym okresie obrachunkowym.

[Edytuj konto ] – umożliwia podgląd parametrów zaznaczonego konta.

 

 

Obroty i salda