Dodawanie konta analitycznego.

 

Aby dodać konto analityczne należy zaznaczyć konto syntetyczne do którego użytkownik chce dodać analitykę. Następnie należy wybrać przycisk  [Dodaj konto na niższym poziomie].

Pojawi się formularz służący wprowadzeniu danych.

 

 

ALTUM image923 Dodawanie konta analitycznego.

Rys. 25 Formularz służący wprowadzeniu danych konta analitycznego na zakładce Ogólne.

 

Na zakładce „Ogólne” należy wypełnić pola:

 

Numer – pierwsza część pola jest wprowadzana przez system automatycznie, jest to dziedziczony numer konta syntetycznego. Dalsza część pola wypełniana jest przez użytkownika. Numer jest  unikalny. Jest to pole obligatoryjne.

 

Nazwa – pole służy do wprowadzenia nazwy konta analitycznego. Jest to pole obligatoryjne.

Typ konta – poprzez wybranie strzałki pojawi się lista możliwych do wyboru typów kont.

 

Kontrola salda – pole pozwala użytkownikowi na określenie czy konto ma podlegać kontroli salda. Oznacza to, że program będzie sprawdzał w trakcie pracy, czy konto wykazuje saldo po żądanej stronie. W razie niezgodności program wyświetli odpowiedni komunikat. Należy wybrać strzałkę pojawi się lista wyboru kontroli sald.

 

Waluta – jeśli konto syntetyczne jest prowadzone np. w PLN  to na wszystkich kontach analitycznych podpowiadać będzie się waluta konta syntetycznego. Przy zakładaniu konta można jednak jego walutę dowolnie edytować. Analityczne konta walutowe powstają analogicznie do kont syntetycznych.

 

 

Przykład 1

Użytkownik zakłada konto w walucie systemowej. Do takiej syntetyki może założyć konta walutowe. Może także założyć konta w walucie systemowej.

 

ALTUM image925 Dodawanie konta analitycznego.

 

Przykład 2

Użytkownik zakłada konto syntetyczne w walucie obcej. Do takiego konta nie może założyć konta analitycznego

 

ALTUM image019 Dodawanie konta analitycznego.                Uwaga: Do konta walutowego nie można dodać konta na niższym poziomie.

                Użytkownik nie może także zmienić waluty w jakiej prowadzone jest konto

                syntetyczne, dla którego dodana jest już analityka lub są już na nim jakieś    

                księgowania.                      

 

 

Słownikowe – aby program pokazywał konta słownikowe należy zaznaczyć pole przy napisie Słownikowe. Listę rozwija się strzałką. Po jej rozwinięciu  pojawi się wybór: Kontrahenci, Artykuły, Pracownicy.

 

Konto rozrachunkowe – w przypadku konta analitycznego status rozrachunkowe jest zaznaczane identycznie jak na koncie nadrzędnym i jest nieedytowalne.

 

Konto aktywne – parametr zaznaczany dla konta, któremu użytkownik chce nadać status aktywnego. Aby dezaktywować konto, użytkownik powinien odznaczyć pole przy haśle Aktywne.

Zakładka Dodatkowe

 

ALTUM image926 Dodawanie konta analitycznego.

Rys. 26 Zakładka Dodatkowe na formularzu służącym wprowadzeniu danych konta analitycznego.

 

Na tej zakładce użytkownik może ustawić następujące parametry:

 

 

Twórz konto w następnym okresie – po zaznaczeniu pola, konto, wraz z wszystkimi powiązaniami zostanie przeniesione do nowego okresu obrachunkowego.

 

Przenoś bilans otwarcia – zaznaczone pole oznacza, że na koniec okresu obrachunkowego saldo końcowe konta przenoszone jest automatycznie w nowy okres obrachunkowy jako bilans otwarcia. Aby wybrać opcję należy zaznaczyć pole przy napisie Przenoś bilans otwarcia.

 

Numer konta w  kolejnym okresie jeżeli w przyszłym okresie numer konta ulegnie zmianie użytkownik może w tym polu  wybrać nowy numer konta. Numer można wprowadzić ręcznie lub klikając lewym przyciskiem myszy na przycisku [ Numer konta w kolejnym okresie]. Pojawi się okno Planu kont następnego okresu obrachunkowego, z którego użytkownik może wybrać konto za pomocą przycisku [Wybierz]. Jeżeli nie ma następnego okresu obrachunkowego – przycisk jest nieaktywny.

 

 

.

 

Opis – służy do wprowadzenia dodatkowych informacji o koncie

 

Zakładki Atrybuty , Uprawnienia oraz Historia

Szczegółowy opis działania zakładki znajduje się w dokumencie „Pierwsze kroki z COMARCH ALTUM”.

Dodawanie konta analitycznego.