Dodawanie konta syntetycznego

 

Aby dodać konto syntetyczne należy wybrać przycisk [Dodaj konto na tym samym poziomie].

Pojawi się formularz służący wprowadzeniu danych.

 

Zakładka Ogólne

 

 

ALTUM image917 Dodawanie konta syntetycznego

Rys. 19 Formularz służący wprowadzeniu danych konta na zakładce Ogólne

 

Na zakładce Ogólne należy wypełnić pola obligatoryjne:

Numer   pole służy do wprowadzenia numer konta syntetycznego. Numer jest unikalny.

Nazwa   pole służy do wprowadzenia nazwy konta.

Typ konta – poprzez wybranie strzałki można wyświetlić listę możliwych do wyboru typów kont: Aktywne, Pasywne, Aktywno-Pasywne, Koszty, Przychody, Pozabilansowe, Należności, Środki trwałe, Zobowiązania, Kapitał, Przychodowo kosztowe.

 

ALTUM image918 Dodawanie konta syntetycznego

Rys. 20 Lista wyboru typów kont

Kontrola salda – pole pozwala użytkownikowi na określenie czy konto ma podlegać kontroli salda. Oznacza to, że program będzie sprawdzał w trakcie pracy, czy konto wykazuje saldo po żądanej stronie. W razie niezgodności program wyświetli odpowiedni komunikat. Należy wybrać strzałkę , wtedy pojawi się lista wyboru kontroli sald.

 

ALTUM image919 Dodawanie konta syntetycznego

Rys. 21 Lista wyboru Kontroli salda

 

Konto słownikowe – zaznaczone pole oznacza, że dane konto funkcjonuje w systemie dla określonego kontrahenta, artykułu lub pracownika.  W przypadku tak zakładanego konta konto bezpośrednio powiązane z kontrahentem będzie dopiero na poziomie analityki.

 

Użytkownik może także dodać konto słownikowe powiązane z odpowiednik słownikiem już na poziomie syntetyki. Aby tego dokonać w parametrach systemu należy zaznaczyć opcję „Umożliwiaj dodawanie syntetycznych kont słownikowych”.

 

ALTUM image920 Dodawanie konta syntetycznego

[SCREEN do zmiany]

Rys. 22 Lista wyboru konta słownikowego

Waluta – użytkownik może wprowadzić walutę, w której chce prowadzić konto. Użytkownik nie może zmienić waluty w jakiej prowadzone jest konto syntetyczne, dla którego dodana jest już analityka lub są już na nim jakieś księgowania.

 

ALTUM image921 Dodawanie konta syntetycznego

[SCREEN do zmiany]

Rys. 23 Lista wyboru waluty

 

 

 

Konto rozrachunkowe – pole jest zaznaczane dla kont, które mają posiadać status rozrachunkowych. W przypadku konta analitycznego status rozrachunkowe jest zaznaczane identycznie jak na koncie nadrzędnym i jest nieedytowalne. Użytkownik nie może zmienić statusu w przypadku konta syntetycznego, dla którego dodana jest już analityka lub są już na nim jakieś księgowania. Aby wybrać ten rodzaj konta należy zaznaczyć pole przy napisie Konto rozrachunkowe.

 

ALTUM image019 Dodawanie konta syntetycznego         Uwaga: Jeśli do konta syntetycznego dodana jest analityka program nie

            pozwala na zmianę:

         -  numeru konta syntetycznego

         -  waluty, w której prowadzone jest konto

         -  statusu konta

 

Konto aktywne – parametr zaznaczany dla konta, któremu użytkownik chce nadać status aktywnego. Aby dezaktywować konto, użytkownik powinien odznaczyć pole przy haśle Aktywne.

Zakładka Dodatkowe

 

ALTUM image922 Dodawanie konta syntetycznego

Rys. 24 Zakładka Dodatkowe na formularzu służącym do wprowadzeniu danych konta

 

Ta zakładka pozwala na ustawienie następujących parametrów :

 

 

Twórz konto w następnym okresie – po zaznaczeniu pola, konto, wraz z wszystkimi powiązaniami zostanie przeniesione do nowego okresu obrachunkowego.

 

Przenoś bilans otwarcia – zaznaczone pole oznacza, że na koniec okresu obrachunkowego saldo końcowe konta przenoszone jest automatycznie w nowy okres obrachunkowy jako bilans otwarcia. Aby wybrać opcję należy zaznaczyć pole przy napisie Przenoś bilans otwarcia.

 

Numer konta w  kolejnym okresie jeżeli w przyszłym okresie numer konta ulegnie zmianie użytkownik może w tym polu  wybrać nowy numer konta. Numer można wprowadzić ręcznie lub klikając lewym przyciskiem myszy na przycisku [ Numer konta w kolejnym okresie]. Pojawi się okno Planu kont następnego okresu obrachunkowego, z którego użytkownik może wybrać konto za pomocą przycisku [Wybierz]. Jeżeli nie ma następnego okresu obrachunkowego – przycisk jest nieaktywny.

 

 

 

Zakładka konta powiązane

Zakładka ta zawiera listę wszystkich kont z poprzedniego okresu, powiązanego z danym kontem.

 

Opis – służy do wprowadzenia dodatkowych informacji o koncie.

 

Po prawidłowym wypełnieniu pól obligatoryjnych w celu dodania dekretu należy wybrać przycisk         [Zapisz]  a przy rezygnacji z zapisu należy wybrać [Anuluj].    Nowo dodane konto pojawi się na Planie kont.

 

Zakładki Atrybuty , Uprawnienia oraz Historia

Szczegółowy opis działania zakładki znajduje się w dokumencie „Pierwsze kroki z COMARCH ALTUM”

Dodawanie konta syntetycznego