Pierwsze zdarzenie

 

Pierwsze zdarzenie jest rozwiązaniem dedykowanym na rynek ukraiński. Charakterystycznym dla pierwszego zdarzenia jest rozdzielenie dokumentów Faktury sprzedaży/zakupu od Faktury VAT sprzedaży/zakupu, co oznacza, że dokumenty te są wprowadzane do systemu w sposób niezależny. Dodatkową zmianą jest umieszczenie na fakturze VAT informacji o towarze oraz możliwość wystawienia częściowej faktury VAT na zaliczkę za produkt – czyli de facto na część zamówionego produktu.

 

Rejestry VAT dzielą się na dwa podstawowe rejestry:

ALTUM image001 Pierwsze zdarzenie      Rejestr zakupu VAT,

ALTUM image001 Pierwsze zdarzenie      Rejestr sprzedaży VAT.

 

 

Menu okna dzieli się na pięć grup:

ALTUM image001 Pierwsze zdarzenie        Rejestry z przyciskami: [Dodaj rejestr], [Dodaj podrejestr], [Edytuj], [Usuń], [Odśwież], [Renumeruj], [Ustaw jako domyślny]

ALTUM image001 Pierwsze zdarzenie        Lista z przyciskami; [Dodaj], [Dodaj korektę], [Zatwierdź], [Kopiuj], [Edytuj], [Usuń], [Odśwież], [Anuluj fakturę]

ALTUM image001 Pierwsze zdarzenie        Księgowanie z przyciskami: [Zobacz predekrety], [Zaksięguj], [Księgowanie ręczne] i [Pokaż  zapis księgowy]

ALTUM image001 Pierwsze zdarzenie        Deklaracje VAT UE z przyciskami: [Deklaracje VAT UE]

ALTUM image001 Pierwsze zdarzenie         Wydruki i wykresy z przyciskami: [Wydruk/raport], [Wykres/Analiza]

 

 

ALTUM image1040 Pierwsze zdarzenie

Rys. 72 Lista Rejestrów VAT

 

 

Niestandardowe przycisku w pierwszym zdarzeniu:

 

[Ustaw jako domyślny] – dowolny podrejestr można zaznaczyć jako domyślny. Do rejestru domyślnego zapisywane są faktury sprzedaży i zakupu wystawiane w programie,

[Dodaj korektę na plus do faktury] – dodaje korektę do zatwierdzonej faktury

[Kopiuj] – kopiuje wybraną fakturę,

[Zatwierdź] – zatwierdza fakturę zapisaną do bufora,

[Anuluj fakturę] – anuluje zatwierdzoną fakturę,

[Zobacz predekrety]   po wybraniu tej opcji użytkownik zobaczy  zapis księgowy powstały poprzez schemat domyślny z możliwością zaksięgowania oraz z możliwością zmiany i dodania dodatkowych dekretów,

[Zaksięguj] opcja umożliwia księgowanie poprzez schematy księgowe,

[Pokaż zapis księgowy] – umożliwia podgląd zapisów dla zaksięgowanych faktur VAT wprowadzonych ręcznie oraz tych powstałych z zaksięgowanych faktur zakupu lub sprzedaży.

 

Okno rejestrów VAT dzieli się na trzy panele:

1)    Drzewo rejestrów – struktura rejestrów  pokazana jest jako widok drzewa w celu przejrzystości i jasności danych,

2)    Lista faktur VAT – w zależności od zaznaczonego rejestru/podrejestr na drzewie na liście pokażą się odpowiednie faktury.

3)    Filtr – umożliwia ustawienie parametrów filtrujących listę faktur VAT

 

Drzewo rejestrów

Rejestry VAT domyślnie są podzielone na rejestry zakupu i sprzedaży.

Nad oknem drzewa rejestrów, użytkownik ma dostępne przyciski szybkiego dostępu, które mają taką samą funkcję jak przyciski na menu, w grupie przycisków Rejestry.

Obok przycisków szybkiego dostępu znajduje się pole Tylko aktywne, które pozwala użytkownikowi przefiltrowanie rejestrów VAT pod kątem ich aktywności.

 

Lista faktur VAT.

 

Lista wyświetla wszystkie dokumenty znajdujące się w wybranym rejestrze, znajdującym się na drzewie rejestrów.

 

Użytkownik ma także możliwość przefiltrowania listy faktur VAT poprzez wprowadzenie szukanej wartości do wiersza znajdującego się bezpośrednio pod nagłówkiem kolumny. Wiersz ten ma po lewej stronie ikonę ALTUM image882 Pierwsze zdarzenie. Aby uwzględniać filtrowanie po wartościach, użytkownik musi zaznaczyć pole znajdujące się w lewym dolnym rogu okna z faktur VAT – ALTUM image883 Pierwsze zdarzenie.

 

Dodatkową funkcjonalnością jest sumowanie wszystkich zaznaczonych wierszy na liście, poprzez kliknięcie na ikonę ALTUM image884 Pierwsze zdarzenie. Zsumowane wartości domyślnie wyświetlą się w polach pod kolumnami Kwota Wn i Kwota Ma. Szerszy opis działania paska sumującego znajduje się w dokumencie „Pierwsze kroki z Comarch ALTUM”.

 

Panel filtrowania

 

Użytkownik może filtrować listę faktur VAT poprzez rozwinięcie okna filtrowania oraz wybranie odpowiednich wartości.: ogólne, data ewidencji, w deklaracji VAT, parametry VAT.ALTUM image1000 Pierwsze zdarzenie

Rys. 65 Filtr na liście faktur VAT

 

 

Ogólne – pozwala filtrować listę faktur dla wybranego kontrahenta oraz po stanie dokumentu. Dopuszczalne stany dokumentu to:

ALTUM image001 Pierwsze zdarzenie        wszystkie,

ALTUM image001 Pierwsze zdarzenie        niezaksięgowane,

ALTUM image001 Pierwsze zdarzenie        zaksięgowane.

 

Kontrahent – pozwala filtrować dokumenty wystawione dla wybranego kontrahenta; pole uaktywnia się po zaznaczeniu odpowiedniego pola.

 

Data ewidencji – pozwala na wybranie daty, kiedy szukane dokumenty zostały zaewidencjonowane. Filtrowanie na podstawie daty ewidencji jest możliwe dotyczyć poprzez wybór sposobu prezentowania daty oraz wprowadzenie parametrów do odpowiednich pól. Użytkownik ma do wyboru różne sposoby filtrowania faktur VAT: bieżący miesiąc, dzień, miesiąc, rok, zakres dat, poprzedni miesiąc. W zależności od sposobu prezentowania daty odpowiednie pola będą edytowalne.

Pozostałe pola służą do wprowadzania parametrów filtrowania:

ALTUM image001 Pierwsze zdarzenie        poprzez wybranie wartości w polach: dzień, miesiąc i rok,

ALTUM image001 Pierwsze zdarzenie        okresu – poprzez wstawienie dat granicznych rozpoczynających i kończących wskazany przedział czasowy.

 

W deklaracji VAT – umożliwia wskazanie okresu deklaracji w którym mają się znajdować szukane dokumenty.

 

Parametry VAT – zawiera parametry VAT oraz ich wartości. Aby filtrować listę faktur VAT, użytkownik powinien zaznaczyć odpowiednie pole w kolumnie „Aktywna” przy parametrach, które mają się zawierać w szukanych fakturach.

 

Dodatkowo, użytkownik ma możliwość filtrowania listy faktur VAT poprzez filtry utworzone w Konstruktorze Filtrów – szerszy opis działania konstruktora znajduje się w dokumencie „Pierwsze kroki z Comarch ALTUM”

 

Pierwsze zdarzenie