Dodawanie faktur VAT w pierwszym zdarzeniu

 

Aby dodać fakturę VAT należy wybrać podrejestr, do którego faktura ma być wprowadzona i wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków „Lista”.

Pojawi się formularz służący wprowadzeniu danych.

 

Menu okna dzieli się na sześć grup:

ALTUM image001 Dodawanie faktur VAT w pierwszym zdarzeniu        Faktura VAT z przyciskami: [Zapisz], [Zatwierdź], [Zatwierdź  i zaksięguj], [Anuluj], [Odśwież], [Dokument źródłowy], [Anuluj fakturę],

ALTUM image001 Dodawanie faktur VAT w pierwszym zdarzeniu        Lista elementów z przyciskami; [Dodaj], [Dodaj przez formularz],  [Edytuj], [Usuń],

ALTUM image001 Dodawanie faktur VAT w pierwszym zdarzeniu        Wydruki i wykresy z przyciskami: [Wydruk/raport], [Wykres/Analiza]

ALTUM image001 Dodawanie faktur VAT w pierwszym zdarzeniu        Atrybuty z przyciskami: [Dodaj], [Dodaj wartość], [Usuń]

ALTUM image001 Dodawanie faktur VAT w pierwszym zdarzeniu        Opis analityczny z przyciskami: [Dodaj rekord], [Usuń rekord], [Odśwież wymiary], [Zapisz], [Zatwierdź], [Generuj domyślny],

ALTUM image001 Dodawanie faktur VAT w pierwszym zdarzeniu        Księgowanie z przyciskami: [Zobacz predekrety], [Zaksięguj], [Księgowanie ręczne] i [Pokaż  zapis księgowy]

 

 

Zakładka Ogólne

 

ALTUM image1042 Dodawanie faktur VAT w pierwszym zdarzeniu

Rys. 77 Formularz dodawania faktury VAT w pierwszym zdarzeniu

 

 

Należy wypełnić pole obligatoryjne:

 

Numer dokumentu– dla faktur wprowadzanych ręcznie jest to dowolny numer wprowadzony przez użytkownika.

 

Pozostałe pola to:

Numer – numer nadawany przez system automatycznie,

Dostawca   pole służące do wprowadzenia nazwy firmy, z którą powiązana jest faktura VAT,

Rodzaj transakcji – możliwy wybór rodzaju transakcji: krajowa, wewnątrzwspólnotowa i pozaunijna. Rodzaj transakcji ogranicza listę parametrów VAT, tylko do tych, które zostały wcześniej do niej wprowadzone.

Numer obcy – pole umożliwia wprowadzenie numeru zewnętrznego dokumentu powiązanego z daną fakturą VAT

Opis – pozwala na dodanie dodatkowego opisu faktury VAT.

Forma płatności – pozwala wybrać formę płatności danej faktury,

Termin – data spodziewanej płatności,

Dni – ilość dni od daty ewidencji

Brutto – umożliwia edycję wartości brutto faktury wygenerowanej z zamówienia zakupu

Lp. – liczba porządkowa nadawana przez system automatycznie,

Data ewidencji– data zapisania w rejestrach,

Data wystawienia– data wystawienia dokumentu,

Data zakupu– data dokonania zakupu,

Data wpływu– data wpłynięcia faktury do użytkownika,

Netto – pokazuje wartość netto faktury,

VAT – wyświetla wartość podatku VAT dla wybranej stawki,

Brutto – pokazuje wartość netto z dodanym podatkiem VAT,

Zapłacono – wyświetla uregulowaną wartość faktury,

Pozostaje – wyświetla wartość faktury pozostałą do uregulowania,

Rejestr –nazwa rejestru, do którego trafi faktura. Pole nieedytowalne,

ALTUM image001 Dodawanie faktur VAT w pierwszym zdarzeniu      Parametry VAT – okno parametrów jest podzielone na dwie kolumny: Nazwa parametru – kolumna zawiera wprowadzone parametry dla faktury VAT

ALTUM image001 Dodawanie faktur VAT w pierwszym zdarzeniu      Wartość parametru– zawiera wartość przypisaną do danego parametru

 

Parametry VAT definiuje się w obszarze Konfiguracja -> Parametry VAT. Sposób dodawania parametrów jest szerzej opisany w dokumencie „Konfiguracja COMARCH ALTUM”.

ALTUM image019 Dodawanie faktur VAT w pierwszym zdarzeniuUwaga! Parametry VAT zmienione w oknie elementów faktury, które mają inne wartości niż parametry ustawione w oknie parametrów, mają kolor czerwony.

 

ALTUM image019 Dodawanie faktur VAT w pierwszym zdarzeniuUwaga! Jeżeli dla danego rejestru rodzaj wzorca jest ustawiony na obowiązkowy, użytkownik nie ma możliwości edycji parametrów.

 

ALTUM image1043 Dodawanie faktur VAT w pierwszym zdarzeniu

Rys. 78 Okno parametrów VAT w pierwszym zdarzeniu

 

W deklaracji VAT – Jedynie w wypadku utworzenia i wybrania wartości momentu powstania obowiązku podatkowego na dowolny, użytkownik może dowolnie edytować tę wartość. Generalni jest to pole nieedytowalne, w zależności od wartości momentu powstania obowiązku podatkowego, wartość jest ujęta w danym miesiącu w deklaracji.

 

Po wypełnieniu odpowiednich pól należy dodać element faktury. Można zrobić to na dwa sposoby:

ALTUM image001 Dodawanie faktur VAT w pierwszym zdarzeniu      Ręcznie (w tabeli),

ALTUM image001 Dodawanie faktur VAT w pierwszym zdarzeniu      poprzez formularz.

 

Aby dodać element faktury należy zdefiniować stawki VAT w systemie.

 

 

Zakładka Odbiorca/Dostawca

 

Zakładka ta zawiera informacje adresowe kontrahenta. W zależności od tego czy rejestr dotyczy rejestru sprzedaży czy zakupu, zakładka zmienia odpowiednio nazwę na Odbiorca/Dostawca. Dane uzupełniane są automatycznie po wyborze kontrahenta na zakładce „Ogólne”. Zamieszczone tutaj informacje można zmienić, ewentualnie uzupełnić w przypadku ich braku. Zmiana ta wpłynie na dane zapisane na kartach ewidencyjnych kontrahenta. System nie pozwoli na zapisanie dokumentu bez pełnych danych adresowych wybranego kontrahenta.

 

ALTUM image1045 Dodawanie faktur VAT w pierwszym zdarzeniu

Rys. 79 Zakładka „Dostawca” na formularzu faktury VAT

 

Zakładka Waluty

Wyświetla elementy faktury VAT wraz z walutami oraz przelicznikiem wartości dla danej waluty, jeżeli jest ona inna niż waluta systemowa.

 

Zakładka Dokumenty skojarzone

 

W przypadku faktur wprowadzonych do rejestru ręcznie zakładka jest pusta.

W przypadku faktur mających dokument źródłowy w postaci faktury zakupu zakładka jest nieedytowalna dla użytkownika. Zawiera informacje o wszystkich dokumentach związanych z daną fakturą VAT.

 

Zakładki Atrybuty oraz Opis analityczny

 

Szczegółowy opis zagadnienia można znaleźć w dokumencie „Pierwsze kroki z COMARCH ALTUM”.

 

Dodawanie faktur VAT w pierwszym zdarzeniu