Rozliczenia z bankiem

 

Rozliczenia z bankiem są funkcjonalnością używaną na obszarze USA. Jej celem jest uzyskanie stanu kont pokrywającego się z wyciągiem bankowym przesłanym przez bank, zwykle na koniec danego miesiąca.

Aby uruchomić funkcjonalność rozliczeń z bankiem z menu „Księgowość” należy wybrać element Rozliczenia z bankiem. Pojawi się formularz rozliczeń z bankiem.

ALTUM image1071 Rozliczenia z bankiem

Rys. 83 Formularz rozliczeń z bankiem

 

Aby móc dokonać rozliczenia z bankiem należy w menu głównym wybrać okres, za który nastąpi rozliczenie (predefiniowane miesięczne okresy) i konto, dla którego nastąpi rozliczenie (musi być to konto powiązane z odpowiednim rejestrem bankowym). Następnie należy uzupełnić pole Saldo zamknięcia.

ALTUM image1072 Rozliczenia z bankiem

Rys. 84 Rozwinięta lista kont w menu głównym

 

Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji system wyświetli listę zapisów księgowych zaksięgowanych na danym koncie.

 

ALTUM image1074 Rozliczenia z bankiem

Rys. 85 Formularz rozliczeń z bankiem z listą zapisów

 

W celu dokonania rozliczenia rzeczywistego stanu konta z wyciągiem bankowym należy w menu głównym wybrać bank, z którego użytkownik otrzymał wyciąg.

 

ALTUM image1076 Rozliczenia z bankiem

Rys. 86 Rozwinięta lista banków w menu głównym

 

Następnie należy zaimportować wyciąg, który został przesłany przez bank. W tym celu trzeba w menu wybrać przycisk [Importuj] i w otwartym oknie zdefiniować lokalizację pliku na dysku.

 

ALTUM image1078 Rozliczenia z bankiem

Rys. 87 Okno importu wykazu bankowego

 

Po zaimportowaniu wykazu okno rozliczeń bankowych zostaje podzielone na dwie części:

ALTUM image001 Rozliczenia z bankiem      Lista zapisów księgowych – wyświetlana po lewej stronie ekranu

ALTUM image001 Rozliczenia z bankiem      Lista zapisów z wykazu bankowego – wyświetlana po prawej stronie ekranu

Pod każdą listą znajduje się tabela z podsumowanie wartości rozrachowanych i nierozrachowanych.

ALTUM image1080 Rozliczenia z bankiem

Rys. 88 Rozliczenia z bankiem po zaimportowaniu wykazu bankowego

 

Pomiędzy listami znajdują się trzy parametry, które użytkownik może zaznaczyć bądź odznaczyć:

ALTUM image001 Rozliczenia z bankiem      Zaznaczaj ręcznie – jeśli ten parametr jest odznaczony wtedy po wybraniu zapisu na jednej z list system automatycznie wyszukuje i zaznacza pasujący zapis na drugiej liście. Jeśli parametr jest zaznaczony użytkownik musi zaznaczać zapis ręcznie na drugiej liście,

ALTUM image001 Rozliczenia z bankiem      Pokazuj nierozrachowane– w przypadku gdy ten parametr jest zaznaczony system wyświetla nierozrachowane zapisy. Jeśli jest odznaczony takie zapisy są ukrywane,

ALTUM image001 Rozliczenia z bankiem      Pokazuj rozrachowane – w przypadku gdy ten parametr jest zaznaczony system wyświetla rozrachowane zapisy. Jeśli jest odznaczony takie zapisy są ukrywane.

Pomiędzy listami znajduje się także pięć przycisków:

ALTUM image001 Rozliczenia z bankiem      [Rozrachuj] – naciśnięcie przycisku umożliwia rozrachowanie ze sobą zaznaczonego zapisu księgowego z zapisem z wyciągu bankowego,

ALTUM image001 Rozliczenia z bankiem      [Cofnij] – wycofuje rozrachowanie zaznaczonego zapisu księgowego z zapisem z wyciągu bankowego,

ALTUM image001 Rozliczenia z bankiem      [Koryguj kwotę] – pozwala skorygować kwotę poprzez dodanie nowego zapisu na liście zapisów księgowych. Po naciśnięciu przycisku wyświetlone zostaje okno, w którym użytkownik może określić kwotę o którą należy zwiększyć lub zmniejszyć wartość wybranego zapisu księgowego.

ALTUM image1081 Rozliczenia z bankiem

Rys. 89 Formularz korygowania kwoty

 

Po zapisaniu kwoty na liście zapisów księgowych pojawi się nowy wpis z określoną kwotą. W

przypadku gdy kwota została zwiększona wpis będzie zawierał kwotę po tej samej stronie

księgowania co korygowany zapis. Jeśli kwota była zmniejszana, wtedy system zaksięguje

kwotę po przeciwnej stronie konta.

ALTUM image001 Rozliczenia z bankiem      [Wyszukaj] – pozwala na wyszukanie zapisu księgowego, który nie znajduje się w wybranym okresie. Po naciśnięciu przycisku wyświetlana jest lista zapisów księgowych, na której użytkownik może wybrać zapis, który zostanie dodany do listy zapisów na rozliczeniu z bankiem,

ALTUM image001 Rozliczenia z bankiem      [Rozrachuj wszystkie] – po naciśnięciu przycisku wszystkie zapisy pasujące do siebie zostaną rozrachowane.

 

System umożliwia także zaksięgowanie różnicy pomiędzy saldem otwarcia a zamknięcia, prowizji bankowych i odsetek należnych. Aby zaksięgować te wartości należy kliknąć przycisk [Zaksięguj] przy polu z kwotą, która ma być zaksięgowana.

 

ALTUM image1082 Rozliczenia z bankiem

Rys. 90 Przyciski księgowania kwot na rozrachunkach z bankiem

 

Żeby księgowanie było możliwe konieczne jest wybranie domyślnego schematu księgowego dla każdej z tych kwot w oknie konfiguracji na zakładce „Konfiguracja modułu księgowego”.

 

ALTUM image1084 Rozliczenia z bankiem

Rys. 91 Okno konfiguracji z zaznaczonymi opcjami definiowania schematów księgowych dla

rozliczeń z bankiem

 

Rozliczenia z bankiem