Dodawanie schematu księgowań okresowych

 

Po wyświetleniu listy schematów księgowań okresowych należy wybrać przycisk [Dodaj]. Po jego naciśnięciu pojawi się formularz wprowadzania danych schematu księgowego.

 

Menu okna dodawania schematu księgowań okresowych dzieli się  na trzy grupy:

ALTUM image001 Dodawanie schematu księgowań okresowych        Schemat ze standardowymi przyciskami: [Zapisz], [Zamknij ],

ALTUM image001 Dodawanie schematu księgowań okresowych        Akcje z przyciskami: [Uruchom] – przycisk uruchamia schemat, [Pokaż wygenerowane zapisy] – wyświetla listę zapisów księgowych wygenerowanych przez schemat. Z poziomu listy możliwa jest edycja każdego z wygenerowanych zapisów, [Odśwież],

ALTUM image001 Dodawanie schematu księgowań okresowych        Elementy z przyciskami: [Dodaj w tabeli], [Dodaj przez formularz], [Edytuj], [Usuń].

 

ALTUM image979 Dodawanie schematu księgowań okresowych

Rys. 53 Formularz danych schematu księgowań okresowych

 

Należy wypełnić pola obligatoryjne:

 

Symbol   pole pozwalające na wprowadzenie kilkudziesięciu znaków (liter lub cyfr) służących do łatwej i szybkiej identyfikacji poszczególnych schematów księgowań okresowych.

 

Dziennik cząstkowy – po wybraniu strzałki pojawi się lista dostępnych dzienników cząstkowych. Należy wybrać jeden z nich, do którego będą trafiać zapisy generowane danym schematem.

 

Pozostałe pola:

 

Nazwa   pole pozwalające na wprowadzenie dowolnego ciągu znaków (liter lub cyfr), służących do identyfikacji poszczególnego schematu.

 

Numer dokumentu – pole umożliwia wprowadzenie użytkownikowi numeru jaki będzie posiadał zapis wygenerowany przez schemat księgowania okresowego

 

Opis – pole pozwalające na wprowadzenie dowolnego ciągu znaków (liter lub cyfr), służących do szerszego opisu poszczególnego schematu.

 

Zaznaczenie opcji Księguj do bufora oznacza, że zapisy księgowe wygenerowane przy użyciu tego schematu zostaną automatycznie zapisane do bufora. W przypadku odznaczenia tej opcji zapisy księgowe będą od razu zapisywane na trwałe.

W systemie dostępna jest także funkcja scalania dekretów poprzez zaznaczenie pola Scalaj dekrety.

 

Dodawanie elementu schematu księgowań okresowych w tabeli

 

Aby dodać element schematu księgowego w tabeli należy wybrać przycisk [Dodaj w tabeli] w grupie Elementy.

Po naciśnięciu przycisku na liście elementów schematu pojawi się nowy wiersz, który należy wypełnić bezpośrednio w tabeli.

 

 

W tabeli znajdują się pola identyczne do pól widocznych na formularzu elementu schematu (opisany w rozdziale poniżej ). Po kliknięciu na pola, w których na formularzu wpisywane są wyrażenia korzystające z makr system wyświetla okno, w którym użytkownik może wpisać wyrażenie.

Podczas dodawania elementu schematu w tabeli użytkownik nie ma udostępnionej listy makr.

 

ALTUM image981 Dodawanie schematu księgowań okresowych

Rys. 54 Element schematu księgowań okresowych dodany w tabeli

 

 

 

Dodawanie schematu księgowań okresowych