Dodawanie schematu księgowego

 

Po wyświetleniu listy schematów należy wybrać przycisk [Dodaj dla dokumentów]. Należy wybrać odpowiedni typ dokumentu. Następnie pojawi się formularz wprowadzania danych schematu księgowego.

 

Menu formularza schematu księgowego dla wybranego dokumentu dzieli się na trzy grupy:

ALTUM image001 Dodawanie schematu księgowego      Schemat z przyciskami: [Zapisz] i [Anuluj], Schemat księgowy z przyciskami [Kopiuj z…] – umożliwia skopiowanie schematu księgowego z innego , [Schematy stowarzyszone] – działanie tego przycisku jest opisane szczegółowo w dalszej części dokumentu, [Odśwież],

ALTUM image001 Dodawanie schematu księgowego      Elementy z przyciskami:[Dodaj w tabeli] – dodaje elementy schematu księgowego w tabeli , [Dodaj przez formularz] – dodaje elementy schematu księgowego przez formularz , [Edytuj] – edytuje wskazany element, [Usuń] – po zaznaczeniu elementu usuwa zapis, [Kopiuj] kopiuje elementy z innych schematów, [Przenieś w dół] i [Przenieś w górę] – umożliwiają przesuwanie w dół/w górę elementów schematu księgowego.

 

ALTUM image969 Dodawanie schematu księgowego

Screen do zmiany

Rys. 51 Formularz danych schematu księgowego.

 

Należy wypełnić pola obligatoryjne:

 

Symbol – pole pozwalające na wprowadzenie kilkudziesięciu znaków (liter lub cyfr) służących do łatwej i szybkiej identyfikacji poszczególnych schematów księgowych.

 

Dziennik cząstkowy – po wybraniu strzałki skierowanej w dół  pojawi się lista dostępnych dzienników cząstkowych. Należy wybrać jeden z nich, do którego będą trafiać zapisy generowane danym schematem.

 

Data księgowania – po wybraniu strzałki skierowanej w dół   pojawi się lista predefiniowanych makr. Data będzie pobierana z dokumentu źródłowego w zależności dla jakiej grupy dokumentów użytkownik będzie dodawał schemat.

 

Pozostałe pola:

 

Nazwa – pole pozwalające na wprowadzenie dowolnego ciągu znaków (liter lub cyfr), służących do identyfikacji poszczególnego schematu.

 

Warunek – po wybraniu strzałki skierowanej w dół pojawi się lista predefiniowanych makr. Służy wprowadzeniu dodatkowego warunku, który księgowany schematem dokument będzie musiał spełnić. Lista warunków będzie uzależniona od grupy dokumentów dla jakiej schemat będzie dodawany.

 

Opis – po wybraniu strzałki skierowanej w dół pojawi się lista predefiniowanych makr. Służy do wprowadzenia szerszego, dowolnego opisu. Lista warunków będzie uzależniona od grupy dokumentów dla jakiej schemat będzie dodawany.

 

Zaznaczenie pola Nieaktywny oznacza, że nie będzie można księgować tym schematem.

W systemie dostępna jest także funkcja scalania dekretów poprzez zaznaczenie pola Scalaj dekrety.

Pole Domyślny nie jest dostępne do edycji. Zaznaczenie tej opcji zależy od tego, czy schemat księgowy, na liście schematów, został oznaczony jako domyślny.

 

ALTUM image019 Dodawanie schematu księgowegoUwaga! Przy zaznaczonej opcji Scalaj dekrety schemat będzie scalał tylko te dekrety, które mają taką samą stawkę VAT.

 

Dodawanie elementu schematu księgowego w tabeli

 

Aby dodać element schematu księgowego w tabeli należy wybrać przycisk [Dodaj w tabeli] w grupie Elementy.

Po naciśnięciu przycisku na liście elementów schematu pojawi się nowy wiersz, który należy wypełnić bezpośrednio w tabeli.

 

W tabeli znajdują się pola identyczne do pól widocznych na formularzu elementu schematu (opisany w rozdziale poniżej ). Po kliknięciu na pola, w których na formularzu wpisywane są wyrażenia korzystające z makr system wyświetla okno, w którym użytkownik może wpisać wyrażenie.

Podczas dodawania elementu schematu w tabeli użytkownik nie ma udostępnionej listy makr.

 

ALTUM image971 Dodawanie schematu księgowego

Screen do zmiany

Rys. 52 Element schematu księgowego dodany w tabeli

 

 

 

Dodawanie schematu księgowego