Dodawanie zestawienia księgowego

 

Po wyświetleniu listy zestawień należy wybrać przycisk [Dodaj]. Pojawi się formularz wprowadzania danych. 

 

 

ALTUM image987 Dodawanie zestawienia księgowego

Zmiana screena

Rys. 58 Formularz zestawienia księgowego

 

Należy wypełnić pola obligatoryjne. W przypadku zestawienia księgowego są to dwa pola:

 

Symbol – pole służy do wprowadzenia symbolu zestawienia,

Nazwa – pole służy do wprowadzenia nazwy zestawienia.

 

Pozostałe pola:

 

Opis – służy do wprowadzenia szerszych informacji o definiowanym zestawieniu,

Pokaż pełną numerację pozycji  – po zaznaczeniu tego parametru na wyliczeniu zestawienia pokaże się pełna numeracja wybrana przez użytkownika.

 

Na formularzu jest także dostępna tabela z listą okresów zestawienia.

 

Oprócz nazwy i pozycji zestawienia należy także  przypisać zestawieniu jeden z dostępnych okresów. Należy z menu wybrać przycisk [Dodaj]. Pojawi się formatka okresów wyliczeń

 

ALTUM image988 Dodawanie zestawienia księgowego

Rys. 59 Formularz okresu wyliczenia zestawienia

 

 

 

 

Należy wypełnić pole obligatoryjne:

 

Nazwa – pole służy do wprowadzenia nazwy okresu zestawienia

Okres – do wybory są:

ALTUM image001 Dodawanie zestawienia księgowego      Dowolny –wybierając okres dowolny użytkownik ma możliwość zadeklarowania dowolnego zakresu dat. Tylko w przypadku okresu dowolnego należy wpisać okres za jaki mają być liczone pozycje zestawienia, w polach Od Do. W przypadku pozostałych okresów nie ma takiej potrzeby,

ALTUM image001 Dodawanie zestawienia księgowego      Bilans otwarcia – tego rodzaju kolumna wykorzystywana jest na ogół w zestawieniu bilans. Uaktywnia się tylko wtedy gdy poszczególnym pozycjom zestawienia podpięto konta księgowe wg funkcji: Saldo Wn, Saldo Ma, Persaldo,

ALTUM image001 Dodawanie zestawienia księgowego      Bieżący miesiąc – sposób liczenia uzależniony jest od zastosowanych w definicji funkcji księgowych. Podpięcie kont wg sald, zgodnie z filozofią salda, spowoduje wyliczanie wartości narastająco od początku okresu obrachunkowego z uwzględnieniem salda na BO. Podpięcie kont wg obrotów umożliwi wyliczenie wartości w oparciu o zapisy miesiąca bieżącego,

ALTUM image001 Dodawanie zestawienia księgowego      Poprzedni miesiąc – podpięcie kont wg obrotów spowoduje wyliczenie wartości tylko za miesiąc poprzedni. W przypadku przypisania kont wg sald, pod uwagę będą brane zapisy księgowe od początku okresu obrachunkowego do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc bieżący, włącznie z BO,

ALTUM image001 Dodawanie zestawienia księgowego      Bieżący okres – to inaczej bieżący okres obrachunkowy, jego zadeklarowanie spowoduje uwzględnienie wszystkich zapisów bieżącego okresu obrachunkowego,

ALTUM image001 Dodawanie zestawienia księgowego      Poprzedni okres – to inaczej poprzedni okres obrachunkowy, jego zadeklarowanie spowoduje uwzględnienie wszystkich zapisów poprzedniego okresu obrachunkowego,

ALTUM image001 Dodawanie zestawienia księgowego      Okres obrachunkowy – umożliwia wybór dowolnego okresu obrachunkowego zdefiniowanego w systemie,

ALTUM image001 Dodawanie zestawienia księgowego      Dzisiaj – spowoduje uwzględnienie wszystkich zapisów z dnia bieżącego,

ALTUM image001 Dodawanie zestawienia księgowego      Wczoraj – spowoduje uwzględnienie wszystkich zapisów z dnia poprzedniego,

ALTUM image001 Dodawanie zestawienia księgowego      Bieżący tydzień – spowoduje uwzględnienie wszystkich zapisów z tygodnia bieżącego,

ALTUM image001 Dodawanie zestawienia księgowego      Poprzedni tydzień – spowoduje uwzględnienie wszystkich zapisów z tygodnia poprzedniego.

 

Pokaz kolumnę procentową– po zaznaczeniu na wyliczeniu zestawienia pojawi się kolumna z procentowym udziałem każdej z pozycji zestawienia w stosunku do całego zestawienia.

Po dodaniu przedziału czasowego do zestawienia należy z menu wybrać przycisk [Zapisz].

W tabeli okresów zestawienia pojawi się kolejny okres zestawienia.

 

Dodawanie zestawienia księgowego